• 6_2.jpg
  • 9_2.jpg
  • 10_2.jpg

partners2018 copy

REGULAMIN CYKLU BIEGÓW GÓRSKICH
„KROSNO BIEGA”

CHARAKTER ZAWODÓW

„Krosno Biega” to cykl górskich biegów przełajowych, zwany dalej Cyklem, na trasach o przeważającej naturalnej nawierzchni z dużą ilością zbiegów i podbiegów.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, NIP: 6842642133, REGON: 363263072, KRS: 0000592521, tel: +48 883 886 219.

TERMIN I MIEJSCE, TRASY

Cykl składa się z 3 biegów:

23 maja 2018 - ZEMSTA REJENTA - Odrzykoń - 6,5 km, +350 m / -345 m

27 czerwca 2018 - ZEMSTA CZEŚNIKA - Odrzykoń - 6,5 km, +350 m / -345 m

1 sierpnia 2018 - ZEMSTA KLARY - Odrzykoń - 6,5 km, +350 m / -345 m

W związku z dużą rozciągłością czasową cyklu, organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian parametrów tras, zwłaszcza w przypadku trwających prac leśnych, remontów szlaków i innych czynników niezależnych od Organizatora.


Na każdą edycję zawodów obowiązuje limit zawodników czyli 120 osób (łącznie biegaczy oraz zawodników Nordic Walking).

Każda z edycji odbędzie się wg następującego harmonogramu:

16:30 - 17:30 - praca biura zawodów

18:00 - start kat. bieg

18:05 - start kat. nordic walking

ok. 19:15 - zakończenie i dekoracja zawodników

 

Trasy biegów będą wytyczone głównie w terenie leśnym, istniejącymi drogami, ścieżkami i szlakami. Wszystkie trasy zostaną oznakowane kolorowymi taśmami oraz chorągiewkami.

Zawodnicy będą mogli rywalizować w dwóch dyscyplinach: bieg oraz nordic walking.

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w zawodach należy spełnić łącznie następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat albo przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Biegu,

- wpłacić opłatę startową przed wyczerpaniem się limitu miejsc,

- zaakceptować regulamin i zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego  lub w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach,

- odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach,

- stawić się punktualnie na starcie.

ZASADY RYWALIZACJI, NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na mężczyzn i kobiety zostanie przeprowadzona w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych:

M 35 – mężczyźni do 35 lat

M 50 – mężczyźni 36-50 lat

M 50+ - mężczyźni powyżej 50 lat

K 35 – kobiety do 35 lat

K 50 – kobiety 36-50 lat

K 50+ - kobiety powyżej 50 lat

Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie 3 najlepszych startów danego zawodnika. Punkty do klasyfikacji generalnej za poszczególne biegi przyznawane będą za zajęte miejsce, tj. za 1. miejsce – 100 punktów, 2. Miejsce – 80 punktów, 3. Miejsce - 70, 4. miejsce - 50 punktów, 5. miejsce - 49 punktów i każde kolejne miejsce co punkt mniej. 53. miejsce i kolejne - 1 punkt.

Zwycięża osoba, która w danej kategorii zdobędzie największą ilość punktów w 3 najlepszych startach.

Zasady obowiązujące podczas zawodów:

- każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała

- każdy uczestnik porusza się wyłącznie po wyznaczonej trasie

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dot. Poruszania się na terenach leśnych

- obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodą przyrodzie

- podbieganie w dyscyplinie nordic walking jest bezwzględnie zabronione!

Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN przyznane zostaną drobne upominki oraz dyplomy po każdej edycji Cyklu. Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja generalna cyklu, na podstawie której najlepsi zawodnicy w Kategorii OPEN otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, natomiast najlepsi zawodnicy w kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz drobne upominki w miarę zaangażowania Sponsorów. 

Nagrody w kategoriach wiekowych przyznane zostaną pod warunkiem sklasyfikowania minimum 5 zawodników w danej kategorii.

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec organizatorów.

Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora.

OPŁATA STARTOWA

Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości:

Płatność przelewem – minimum 3 dni przed startem

Płatność gotówką w biurze zawodów

1. edycja

25 zł

30 zł

2. edycja

25 zł

30 zł

3. edycja

25 zł

30 zł

Zawodnikom niepełnoletnim przysługuje 50% zniżka na wszystkie biegi oraz Karnet.

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach.

ŚWIADCZENIA

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:

- poczęstunek i napoje na mecie,

- pomiar czasu,

- numer startowy,

- pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy minimum 3 edycje Cyklu

- nagrody dla najlepszych zawodników

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz Sponsorów. Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Zawodów – www.krosnobiega.pl.

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się ze zmianami.